Afganistan Türkmenleri

AFGANİSTAN’DAKİ TÜRKMEN VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ

Dr.Muhtar FATİH

 

 

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

Afganistan Türkmenler (Türkmence: اوغانستان تركمنلرى, Owganystan Türkmenleri, Овганыстан Түркменлери), Afganistan´da Afgan Türkistanı ya da Güney Türkistan denen kısmında, çoğu Türkmenistan sınırına yakın, bir kısmı da İran (Meşhed) sınırında yaşayan Türkmenlerin bir kolu olan Türk halkı. Sünni Müslüman olup Afganistan Özbeklerinden sonra Afganistan Türklerini oluşturan ikinci büyük halktır. Özbeklerin aksine yerleşik değil göçebedirler ve hayvancılıkla geçinirler. 1885 yılında Rusya ve Afganistan arasında yapılan sınır tespitinden sonra Türkmenistan Türkmenleri ile Horasan Türkmenlerinden ayrılmışlardır. Afganistan Türkmenlerinin başlıca urukları Ersarı, Çavdır, Yamut, Göklen, Teke, Sarık, Salur ve Abdal uruklarıdır. En büyükleri Ersarı uruğudur.

1990 lardaki nüfusu 200.000 kişidir. Nüfusları hakkında 600.000´den 1.000.000´a kadar varan tahminler vardır. Afganistan’da yapılmış olan nüfus sayımlarında Türkmenlerin yaşadığı bazı köy ve kasabalar nüfusa dahil edilmemiştir ve Türkmen kadınlarının neredeyse hiçbiri nüfusa kayıtlı değildir ve Afganistan Türkmenlerinin sayısı 3 milyon olarak tahmin edilmektedir.

Bu Türk topraklarından biri olan Afganistan’da yaşayan Türkmenler, onların kültürleri, dilleri, geçmişteki ve günümüzdeki varlıkları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada verilen bilgiler Afganistan’da, Türkmenler arasında folklor ve dil çalışmalarından derlenmiştir.

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

Afganistan Türkmenlerinin tarihiyle ilgili bilgiler, yerleşim yerlerinin isimleri, Türkmen kültürüyle ilgili verdiğimiz bilgiler Türkmen köylerinden ve aksakallardan derlenmiştir. Tarihî kayıtlara göre, Afganistan’da MÖ. 500’de İranlılarla başlayarak Sakalar, Kuşanlar, Akhunlar, Araplar ve Samani devletlerinin parçalanmasıyla Gazneliler hâkimiyet kurmuştur. Gazneli Mahmut zamanında, Türk - İslam nüfusu Afganistan’a iyice yerleşmiş hatta Hindistan’a kadar yayılmıştır. 1040’da Afganistan’daki hâkimiyet Gaznelilerden sonra Selçuklulara geçer (Saray, 1987a: 20 - 27). 1220’den sonra Afganistan’a Moğol akınları başlar. Afganistan’da Dehistan ve Horasan bölgelerini ele geçiren Moğollar, özellikle Horasan’da oturan çok sayıda boy ve aşiretlerin kitleler hâlinde Azerbaycan’a, buradan da Anadolu’ya göç etmelerine sebep olmuştur. Böylece Horasan’la Orta Asya arasında Selçuklularla kurulan irtibat kesilir. Horasan, bundan sonra İran’ın bir parçası olarak kabul edilmeye başlanır (Necef vd., 2003: 199).

1370 - 1405 yılları arasında Timurlular, 16. yüzyılın başında Afganistan’ın kuzeyinde Şeyban Han yani Özbeklerin hâkimiyeti, 1505 yılından sonra Babür’ün iktidarı, 1734 – 1747 yılları arasında Nadir Şah Afşar’ın, 1747 yılından sonra ise Abdalıların iktidarı başlamıştır (Barlas, 1994: 129).

 “Bugün Afganistan’da en kalabalık ve hâkim etnik grubu teşkil eden Afganların, Afganistan topraklarına kuzeyden geldikleri ve Süleyman Dağları etrafında yerleştikleri bilinmektedir. Özellikle, o vadinin Hint asıllı yerli halkı ile karışmaları üzerine Patan - Pathan (Paştun - Pahtun) adı verilmiştir. Yerli halkın tesiri ile de onların konuştuğu Peştu dilini benimsemişler ve o günden beri de aynı lisanı kullanmaya devam etmektedirler.” (Saray, 1987: 1 - 4).

 Afganistan’ın etnik yapısını Türkler, Tâcikler, Nuriler, Çaraymaklar, Beluçlar, Hindular, Peştunlar, Araplar, Tacikler, Hazaralar, Aymaklar oluşturmaktadır. Afganistan’da Peştunlardan sonra en fazla nüfusa sahip millet Türklerdir. Afganistan Türklerinin en büyük grubunu Özbek Türkleri oluşturur. Özbeklerden sonra en kalabalık nüfusa sahip olan etnik grup Türkmenlerdir. Afganistan’da bu iki Türk boyundan başka Kızılbaşlar, Kazaklar, Tatarlar, Karakalpaklar, Avşarlar, Halaçlar, Karluklar, Kırgızlar, Bayatlar, Kıpçaklar yaşamaktadır (Jarrıng, 1939: 57 - 73).

Afganistan farklı etnik gruplara ev sahipliği yapmakla birlikte, Paraçi, Urmuri lehçeleri, Nuristanice, Arapça, Zargari, Lâzemi, Brâhüi ve Jet gibi yirmiden fazla mahallî dilin kullanıldığı bir ülkedir (Selim, 2004: 25 - 26). Afganistan Türkleri kendi dillerinin yanı sıra Farsçanın bir lehçesi olan “Darice”yi çok iyi derece konuşabilmekte eğitimlerini bu dille yapmaktadırlar

1. Afganistan’da Türkmen Varlığı

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 

Türkmenler arasında, “Yedi arkanı bilmek farzdır” (Yedi göbek ceddini bilmek farzdır.) diye meşhur bir söz vardır. Afganistan Türkmenlerinin hemen hepsi soylarını çok iyi bilirler. Bu soy ve tarih bilinci tarihlerini ve geçmişlerini unutmamalarını sağlamıştır. Afganistan’da Türkmenler; dillerine, kültürlerine, geçmişlerine sahip çıktıkları ve bu konuda muhafazakâr davrandıkları için varlıklarını büyük ölçüde korumayı başarabilmişlerdir.

 Afganistan Türkmenleriyle ilgili çalışmalarda Türkmenlerin Afganistan’a geliş tarihleri, yerleşim yerleri ve Türkmen nüfusuyla ilgili farklı tahminler yapılmıştır. Sovyet bilimci İ. M. Reysner 1929 yılında, Bağımsız Afganistan isimli çalışmasında Afganistan’da yaşayan Türkmenlerin iki yüz bin civarında olduğunu bildirmiştir. R. T. Ahramoviç, 1953 yılındaki sayıma göre Afganistan’da dört yüz bin civarında Türkmenin yaşadığını söylemiştir. Yağmurov’a göre Afganistan’da Ersarı, Teke, Alili, Salur, Yomut ve Çovdur boylarının yaşadığını ve bu boylardan en bilinenin de Ersarı, Salur ve Sarık boyları olduğunu bildirir (Yağmurov, 1993: 111).

G. Jarrıng Afganistan’da Teke, Yomut, Yemreli, Salur, Sarık, Ersarı, Teke, Alili ve Çovdur Türkmenlerinin yaşadığı bilgisini verir. Jarrıng ayrıca, Meymene ve Andkhoy’da yaşayan Karama Türkmenlerinin varlığından bahsetmiştir (Jarrıng, 1939: 3536). E. Merçil, Türkmenlerin Meymene, Akça, Belh, Devletabad, Mezar-ı Şerif, Taşkurgan, Herat, Katagan, Badahşan eyaletlerindeki Anderâb, Baglan, Gur, Kunduz, İmam Sâhib, Hânâbâd ve Tâikân civarında yaşadığı bilgisini vermiştir (Merçil, 1979: 12). K. Barlas’ın verdiği bilgilere göre Afganistan’da Çovdur, Tavmıt, Gökleň, Teke, Sarık, Salur ve Ersarı Türkmenleri yaşamaktadır (Barlas, 1994: 134).

 N. Abdülhamitoğlu’na göre ise Türkmenler Andkhoy, Bala, Murgap ve Mervçak arasındaki bölgelerde; Meymene, Akça, Belh, Devletabad, Mezar-ı Şerif, Taşkurgan, Herat, Katagan, Badahşan, Anderab, Baglan, Guri, Kunduz, Hânâbad ve Tâlikân’da yaşamaktadır (Abdülhamitoğlu, 1982: 414). Afganistan’ın kuzeyinde yaşayan Türkmenlerinin büyük çoğunluğu özellikle Ekim Devrimi’nde bugünkü Türkmenistan toprağı olan Çarcöv, Lebap ve civarından göç etmiştir. Afganistan Türkmenleri kendilerini, oturumdar “daha önce bu bölgeye yerleşmiş olan” ve vatanî “göçmen” Türkmenler diye ikiye ayırılır. Vatanî Türkmenlerin 1900’lü yıllarda ana vatanlarında yaşadıkları kıtlıktan dolayı, bir de 1930’lu yıllarda Stalin döneminde mallarına el konulması ve o dönemde yaşadıkları zulüm yüzünden vatanlarından kaçıp Afganistan’a yerleştikleri söylenmektedir. Yağmurov da bizim yukarıdaki tespitlerimizi doğrulayarak Türkmenlerin iç savaşlar, inkılâplar ve komünist rejim yüzünden Afganistan’a kaçıp yerleştikleri bilgisini verir (Yağmurov, 1993: 101).

Oturumdar Türkmenler, vatanî Türkmenlerden önce bu topraklarda yerleşmiş olan Türkmenlerdir. Yaklaşık bin yıldan beri bugünkü Kuzey Afganistan’da yaşayanlar oturumdar Türkmenler, 20. yüzyılın başından itibaren Afganistan’da yerleşik hayata geçmiştir. Bugün tamamen yerleşik hayata geçmiş olsalar bile yaylalarda yurt denilen göçebe çadırlarını kurarak yarı göçebe bir hayat tarzını sürdüren küçük Türkmen toplulukları da mevcuttur.

 Afganistan’daki Türkmen boylarının büyük çoğunluğu Ersarı boyuna mensuptur. Ersarılar, 16. yüzyılda yaşamış Türkmen Hanı Ersarı Baba’nın soyundan gelmektedir. Ersarı boyu, Gara - Bekevül, Güneş ve Uludepe olmak üzere üç alt gruba bölünmüştür. Bu alt grupların her biri 5 - 12 arasında değişen küçük oymaklardan oluşmaktadır.

1.1. Afganistan Türkmenlerinin Yerleşim Bölgeleri Yukarıda da ifade edildiği gibi Afganistan Türkmenlerinin yerleşim yerleri ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmış, bunların çoğunda Türkmenlerin yerleşim yerleriyle ilgili net bilgilerin verilmediği görülmüştür. Bizim bölgede yaptığımız çalışmalar neticesinde tespit edebildiğimiz Türkmen yerleşim bölgeleri şunlardır:

Mezar-ı Şerif’e bağlı; Devletabad (Farhabat, Kultak, Şahi, İslam, Yukarı Sedrabat, Aşağı Sedrabat, Hayatan, Dehnev, Teligek, Karşigek, Coyarap, Çarbağ Seydan, Dehdaraz, Tagan Arık, Niçige, Kazan, Deli Arık, Dilbercan, Aranci, Kureyş, Lütcegarık, Haşimabad, Hayrabat, Karagicele, Zadyan Veteni, Zadyan-ı Muhacir, Nakşırabad), Balkh (Belh), Şordepe, Kelder, Hulm, Çarbölek, Nehr-i Şahi, Çimtal, Şölgere, Zari, Kişindi.

Faryab’a bağlı; Andkhoy (Teveci, Sercenbağ) Gorgan (Mirabad, Tokuzderek, Çarbağ, Köhne Gorgan, Täze Gorgan, Nur Ata Baba, Yeke Pette, Yeketut, Bağıbostan, Kemengir) Hançarbağ (Çekmenipayın, Arapşahi, Bala, Arapşahipayın, Çekmen, Köhnekala, Arapşahi Törehan, Çäkmeni Bala, Çekmeni Payan, Üçdepe, Gençhana) Karamkul (Yeketut, Üçburç, Kırk, Yokarı Ak Güzer, Aşakı Ak Güzer, Serbent, Bentbaş, Altıbölek, Uludepe, Mirabad) Devletabad, Kureyş, Muhacir Kureyş, Aranci, Tophana Türkmenleri, Tört Ata Türkmenleri, Köne Bazar, Çarşangı, Haraba Çarşaňňı, Tahtayı Çarşaňňı, Pelvertli, Tahtayı Pelvertli, Tahtayı İşan, Almar, Kaysar, Cumabazar (Gara Şıh).

Cevizcan’a bağlı; Hocadükü (Saltık, Gızılayak, Tagan, Çöpbaş, İslam, Mengecik, Kureyş, Bekevül, Surh) Karkın, Hamiyap, Murdiyan, Hanaka, Mengecik, Kureyş, Akça (Murdiyan, Hanaka, Mengecik) Şibirgan (Abşarhane, Yenikent, Baba Ali, Yekebağ, Mirveysmine, Gökgümbe, Salmazan, Tunika, Ulı Çöpbaş, İslamcuy, Celalabad, Çihil Mert, Altıhoca, Pirmezid, Seksenkeppe, Lebicar Kureyş, Çığçı, Divanehane, Mahdumkulu Obası, Atçapar, Çağatay, Çerimgerhane, Deydimuş, Keylek, Gacarihana, İydimalla, Kureyş, Saltık, Selçuk, İslam, Bab-ı Ali, Gızılayag), Karkın.

Kunduz’a bağlı; Garagöterme, Zerkemer, Beşkeppe, Akmescit, Macar, Akgaya, Akdepe, Galayzar, Beşkebbe, İmamsahib, Macar, Akmescit, Aggaya, Ayhumçal. Kâbil’e bağlı; Dihmırathan, Darlaman, Begrami, Päktiyakut, Avşar. Bunlardan başka Herat, Helmend, Semangan, Bağlan (Çeşme-i Şir), Badgis’te (Mervçak’ta Herat ve Faryab arasında bir yer) Türkmenler yaşamaktadır. Tüm bu bölgelerde bir milyona yakın Türkmen varlığının olduğundan bahsedilmektedir.

Afganistan’da resmî nüfus sayımı yapılmadığı için verdiğimiz rakam tahminî bir değerdir İran sınırına yakın bölgelere yaptığımız gezilerde Herat’ta Avşarlardan küçük bir gurubun yaşadığı, dillerini ise çoğunlukla unutmuş oldukları tespit edilmiştir. Yine Herat’ta; Teke, Yomut, Hatap, Olam, Alili, Mervî ve Selçukî Türkmenlerinin yaşadığı tespit edildi. Bunlardan sayıca en kalabalık olanı Teke Türkmenlerinin olduğu görüldü. Tekeler, Herat’ta Halife Rahmet, Gaşavri, Guryan ilçesine bağlı Kale-i Baba; Zendecan’a bağlı Caya ve Şada, Gulran’a bağlı Tüteçi, Gaşavri köyleri ile Turgundi ve Karadepe ilçelerinde yaşamaktadır. Guryan’da yaşayan ve kendilerini Selçukî diye adlandıran Türkmenler ise yalnızca Farsça konuşmaktadır.

Herat’ın küçük bir mahallesinde Cüneyt Han’ın askerlerinin torunları oldukları söylenilen Yomut Türkmenlerinin yaşadığı tespit edilmiştir. Kendilerini Mövri “Mervî” Türkmenler diye adlandıran ve yaklaşık bir asırdan daha önce Afganistan’a Türkmenistan’ın Merv şehrinden göç eden Mervî Türkmenler ise Herat’a 35 km uzaklıkta olan iki köyde yaşamaktadırlar. Aralarında yaklaşık 2 km mesafe olan köylerden biri Meymezek diğeri ise Şekiban’dır. Şekiban’da yaklaşık 1400 evli Türkmenin yaşadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmaya Herat ve çevresinde yaşayan Türkmenlerin kültürleri dâhil edilmemiştir.

 1.2. Afganistan Türkmenlerinde Eğitim ve Öğretim

Zeki Velidî Togan, Afganistan ve Hindistan taraflarına yayılan Türklerin doğrudan doğruya Afganlaşmak veya Hintlileşmekten ziyade bu bölgelere Fars kültürüyle geldikleri, münevver sınıfın Farsça konuştuğu ve bu dilde mükemmel eserler verdikleri bilgisini verir (Togan, 1981: 153). Afganistan topraklarında yaşayan Türkler arasında, geçmişten beri Fars dilinin hâkim olduğunu görüyoruz. Durum bugün de aynıdır ve bu etki Türk dilini unutturacak seviyelere gelmiştir.

Afganistan’ın resmî dillerinden birinin Türkmence olmasına rağmen, Afganistan’da eğitim dili Farsçadır. 2015’te Kâbil Tâlim Tercüme Bürosu’na yaptığımız ziyarette birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar, Türkmen dilinde kitaplar hazırlanmış olduğu, Türkmenlerin yaşadıkları bazı bölgelerdeki okullarda bu kitapların yeni yeni okutulmaya başladığı tespit edilmiştir.

Türkmen kız ve erkek çocukları ayrı mekteplerde okutulmakla birlikte, on iki yıl eğitim görmektedir. Okul olmayan bazı köylerde, çocuklara köyün mollası tarafından dinî eğitim verilmektedir.

1.3. Afganistan Türkmenlerinin Toplumsal Yapısı ve Geçim Kaynakları

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 

Türkmenler teşkilatlanma ve dernekleşme konusunda oldukça başarılıdır. Ülkede Türkmenlere ait birçok dernek bulunmaktadır. Türkmenlerde maslahat adı verilen bir danışma meclisi mevcuttur. Maslahatta herkes eşittir, tüm sorunlar ve anlaşmazlıklar oy birliği veya oy çokluğuyla karara bağlanmaktadır. Maslahatın kararına uymayanlar kabileden dışlanmakta ve köyün dışına sürülmektedir. Ancak maslahat kurumunun son yıllarda ortak kararlara dayanan demokratik fonksiyonunu yitirdiği, nüfuzlu kişilerin, beylerin kendi kişisel çıkarlarını topluma empoze ettiği bir kurum hâline geldiği söylenmektedir.

 Geleneksel Türkmen liderleri aksakal, moysefit “saçı ağarmış” veya yaşulu diye adlandırılır. Ancak, bir kişinin ak sakal veya yaşulu statüsüne yükselebilmesi için saçı - sakalının ağarmış olması şart değildir. Burada önemli olan liderin (aksakalın) hayat tecrübesi, zekâsı, cesareti, maddi serveti ve aşiret kurallarına vakıf olması, diğer etnik gruplara karşı kendi toplumunun çıkarlarını savunabilmesidir.

Afganistan Türkmenleri geçimlerini çoğunlukla tarım, hayvancılık ve halıcılıkla sağlamaktadır. Kasabalarda ve köylerde Türkmen kadınları tarafından dokunan el dokuması halılar Kâbil’de pazarlanmakta oaradan da Pakistan’a ihraç edilmektedir. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarımla uğraşan Türkmenler; susam, mısır, buğday, arpa, kavun, karpuz ekerler. Mevsimin kurak geçtiği dönemlerde yeterli ürün alınamadığı için Türkmenler büyük zorluklar çekmektedir. Özellikle su sıkıntısı büyük bir problemdir. Afganistan’ın kuzeyindeki bazı köylerde su bulunmadığı için Türkmenler, evlerinin önüne kazdıkları büyük havuzlarda kışın su biriktirmekte, biriktirdikleri o suyu yazın içme suyu olarak kullanmaktadır.

 2. Afganistan Türkmen Kültürü

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 

“Bir toplumun kimliğini belirleyen ana unsur kültürdür. Kültürün özünü ve ona millîlik vasfını veren ise halk kültürüdür. Halkın inanç kültürü ise halk kültürünün belirleyici öğesidir.” (Kalafat, 2000: 16). Kültür geniş anlamıyla bir toplumu ya da toplumsal grubu tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin birleşiminden oluşan bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgudur (Oğuz, 2011: 128). Türkmenler varlıklarını, geçmişlerini yansıtan, kimliklerini yaşatan kültür ögelerini yaşatma konusunda hassas, ataları gibi gelenek ve göreneklerini yaşatma konusunda muhafazakâr davranmışlardır.

Afganistan Türkmenleri, çok ağır şartlar altında yaşam mücadelesi vermekte, siyasal ve sosyal imkânların el verdiği ölçüde kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır.

Sürekli savaş altında yaşayan Afgan Türkmenleri yaşam koşullarının tüm zorluklarına rağmen sanattan ve edebiyattan uzak kalmamıştır. Afganistanlı Türkmen şairleri, çoğunlukla kendi çabalarıyla edebî eserler vermişlerdir. Türkmen şairleri şiirlerinde genel olarak din, ahlak, sevgi, tabiat güzellikleri, dünyanın faniliği gibi konuları işlemekle birlikte, ağırlıklı olarak Afganistan Türkmenlerinin çektiği sıkıntıları ve acıları, anavatanları olan Türkmenistan’a özlemlerini dile getirmişlerdir. Afganistan’da yaşayan Türkmen boylarının en büyük boyunu Ersarılar oluşturduğu için şiirlerin çoğu, Ersarı ağzı esas alınarak yazılmıştır. “Afganistan Türkmenlerinin dili birçok ağız özelliğini ve klasik Çağatay - Özbek geleneğinin de etkisini bünyesinde bulundurduğu için metinlerde standart bir Türkmence kullanılmamıştır (Öztürk, 2010: 11).

3. Afganistan Türkmen Aydımları

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 3.1. Laleler “Läleler”

 Laleler, kızlar ve kadınlar tarafından genellikle aydınlık gecelerde toplu olarak söylenen lirik şarkılardır. Onlar, umumiyetle hayatta arzu ettikleri şeyleri laleler vasıtasıyla anlatırlar. Lalelerde gelin kızların hayatı, çeşitli tarihî vakalar, zahmet ve çile çeken insanların durumu, sevgi ve ahlak konuları işlenir. Laleler umumiyetle Türkmen kabileleri arasında ortaktır. Her kabilenin kendine mahsus kız türküleri de vardır (Kılıç, 1996: 77).

Çukur guya daş atsañ “Çukur kuyuya taş atsan”

Çümer gider läle can “Batar gider lale can”

 Yad illere gıyz berseñ “Yad ellere kız versen”

Yiter gider läle can “Yiter gider lale can”

 Derdini anlatmak isteyen ve yeni evlenen genç kızlar dertlerini ifade etmek için lale söyler. Genellikle günlük hayatla, erken yaşta gelin olmakla ilgili sıkıntılarını laleler yoluyla anlatırlar. Genç kızlar veya yeni gelinler ailelerine anlatamadıkları sıkıntıları laleler vasıtasıyla dile getirir. Yeni evli gelinler lalelerde gelin gittikleri evde çok çalışmaktan, sürekli ev işi yapmaktan, ağır işleri kendisinin yaptığından, sürekli halı dokumaktan dolayı yaşadığı sıkıntıları kinayeli bir şekilde dile getirir:

Çilim çek ah! Çilim çek “Tütün çek ah! Tütün çek”

Odun söndür külün çek “Ateşini söndür külünü çek”

Gıyzıñ yada bereniñ “Kızını yabancıya verenin”

Yeñsesinden dilin çek “Ensesinden dilini çek”

 Süyd gerek gaymak gerek “Süt gerek, kaymak gerek”

 Gaymagı yaymak gerek “Kaymağı yaymak gerek”

Gıyzını yada bereniñ “Kızını yabancıya verenin”

Gözünü oymak gerek “Gözünü oymak gerek”

Toy aydımları, kızlar tarafından toplu olarak kızı kecebeye “deve” bindirirken ve kızı kocasının evine yolcu ederken de okunur. Yavaş ve sakin bir ezgiyle söylenir. Kızlar nişanlıyken ve evlendikten sonra da lale söyler. Toy aydımlarında gelnece “yenge”, doydam “büyük abi”, kuda “dünür”, küyev “damat” kelimeleri çok geçer. Eğlenmek amaçlı kızlar arasında ve kızların birbirini kızdırmak amaçlı söylediği laleler de vardır:

 Gızlar daga çıkayliñ “Kızlar dağa çıkalım”

Gülüp oynap bökeyliñ “Gülüp, oynayıp, zıplayalım”

 Eksilmene derdimiz “Eksilmesin derdimiz”

Geliñ läle kakaylıñ “Gelin lale söyleyelim”

Körük donuñ giy de gel “Soluk elbiseni giy de gel”

Tikene urma da gel “Dikene değme de gel”

Dostdan kändir duşmanıñ “Dosttan çoktur düşmanın”

Sırrıñı berme de gel “Sırrını verme de gel”

Oyun aydımları da laleler gibi doğaçlama söylenir. Bunların kendine özgü bir ritmi vardır. Aydım söylenirken ellerle ve ayaklarla ritim tutulur:

Büküşeli büküşeli “Eğilelim, eğilelim”

Sarı gavun ekişeli “Sarı kavun ekelim”

Sarı gavun bişibdir “Sarı kavun olgunlaşmıştır”

 Sapagından düşübdür “Sapından düşmüştür”

3.2. Noy Noy

Birçok türleriyle halk edebiyatında çok geniş yer tutan aydımlar, asırlar boyunca Türkmen halk müzisyenleri “bagşılar” tarafından söylenegelmiştir. Aydımlarda sevgi, güzellik, kahramanlık, tabiat güzelliği ve hayvanlara, bilhassa atlara geniş yer verilmiştir. Şiirlerine olduğu gibi aydımların güftesine de goşgu denir. Türkmen bagşıları aydımları goşgu kalıbına sokarak şarkı şeklinde söylemektedir (Azmun, 1966: 45). Afganistan Türkmen aydımlarının son dönemlerde ortaya çıkan türlerinden biri de noy noy aydımlarıdır. Noy noy Türkmen aydımlarının ezgili söylenen bir türüdür. Bu aydımlar, Afganistan Özbekleri arasında da yaygındır ve nay nay olarak bilinir. Noy noy genellikle onlu ya da on birli hece ölçüsüyle söylenir. Her dizenin sonunda noy noy şeklinde tekrarlar vardır. Noy noy, lalelerin kinayeli bir  türüdür. Düğün günlerinde iki gruba ayrılan kızlar, kendi aralarında dörtlükler hâlinde atışarak noy noy söyler. Noy noylar kimi zaman düğünde gelinin annesini ve gelini ağlatmak için de söylenir:

Aylav aylav köçelere noy noy “Halka, halka sokaklara noy noy”

Aylap goyber gudalara noy noy “Çevir, koyuver dünürlere noy noy”

Bizlere bercek gıyzıñızı noy noy “Bizlere vereceğiniz kızınızı noy noy” Şeyläp goyber kudalara noy noy “Şöyle koyuver dünürlere noy noy”

4. Peygamber Toyu

 Afganistan Türkmenleri, Peygamber Toyu’nun yalnızca Türkmenlere has bir gelenek olduğunu, Türkmenlerin Peygamberimizin öldüğünden beri bu geleneği yaşattığını söylemektedirler. Peygamberimiz altmış üç yaşında vefat ettiği için altmış üç yaşına giren her Türkmen, peygamber toyu yapar. Bu toy, 63 yaşına giren büyükler için evlatları tarafından da yapılır. Bu günde mollalar toplanır, 63 yaşına giren büyüğe hediyeler verilir, kurbanlar kesilir, yemek ikram edilir, Kur’an okunur. 63 yaşına giren kişi Allah’a şükredip tanıdıklarına hakkını helal eder.

5. Sünnet Toyu

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 Sünnet toyu yapılmadan önce ailenin büyükleri bir araya gelerek düğünün nasıl yapılacağı, düğüne kimlerin davet edileceği gibi konularda istişarede bulunurlar. Sünnet toyunda misafirlere etli pilav dağıtılır. Büyüklere, hediye olarak içine küçük hediyeler konulmuş yağlıklar “atkı” verilir. Gençler ve çocuklar güreş tutar. Önceden buzkaşi “keçi oyunu” oynanacağı söylenmişse davetliler buzkaşi atlarını getirir. Bazı yörelerde üç gün boyunca buzkaşi oynanır. Toy esnasında carçı “haberci” denilen kişi “Ey düğün sahibi! Filan kişi geldi.” diye bağırır. Misafirler, düğün sahibine verecek kıymetli bir hediye bulamazlarsa düğün sahibine hediye olarak buğday verirler.

 6. Nevruz Bayramı

 

Türkmenler, Hicri takvimin birinci ayında 21 Mart’ta Nevruz Bayramı’nı kutlarlar. 21 Mart’ı Türkmenler yeni yıl olarak kabul eder. Türkmenler Nevruz Bayramı’nda birbirlerine şekerli suda kaynatılarak ve içerisine kuru üzüm, ceviz, iğde, kaysı gibi yedi çeşit malzemenin konulduğu şakgaldak “şekerli tatlı” denilen bir tatlı ikram ederler. Nevruz Bayramı yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir. İnsanlar bu günde yeni kıyafetlerini giyer, çocuklar şeker toplar. Gençler güreş tutararak, yumurta tokuşturarak, deve güreştirerek eğlenmeye çalışır.

 Nevruz Bayramı, Mezar-ı Şerif’te bulunan Hz. Ali’nin türbesinde çok görkemli törenlerle kutlanır. Türkmenler, Özbekler, Hazaralar bu günde akın akın Hz. Ali’nin türbesine gider. Türbede “cende bala kaldırma” töreni yapılır. Bu törene “Kırmızı Gül Bayramı Festivali” de denir. Cende bala denilen törende ucuna yeşil bez bağlanmış bir bayrak direği yerden halatlarla yukarıya kaldırılır. Kaldırılan bayrak kırk gün asılı kalır. Hastalar türbeye gelerek çilehanede dua ederek kırk gün boyunca derman arar.

 7. Türkmen Düğünleri

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 

Türkmen kızları en erken on beş, on altı yaşında evlendirilir. Evlenme çağına gelen erkek evlenmek istediğini annesine, ablasına ya da kız kardeşine söyler. Bu istek dolaylı olarak anne ya da ablaya “Çevremizde kimin kızı ahlaklı, kimin kızı becerikli” diye sorularak belli edilir. Erkeğin annesi bunun ardından gelin aramaya başlar.

Uygun bir gelin adayı bulunduğunda kızın ailesine durumu anlatmak için aksakallar ve ailenin büyükleri misafir olarak gider. Kız tarafından olumlu cevap alınırsa ailenin büyükleri daha sonra kızı istemeye gider. Kızın ailesi kızını vermeyi kabul ederse ziyaret esnasında başlık parası, düğünün nasıl yapılacağı gibi konular önceden konuşulur. Kız tarafından olumlu cevap alındıktan sonra kız tarafı, erkek tarafına kat kat yapılan gatlama, petir denilen on iki tane ekmek gönderir.

 Kızın istendiği gün iki taraf birbirine serpay “hediye” verir. Bazı kızlar düğününün olacağını düğün günü öğrenir. Aileler, nişan yaptıktan sonra birbirine bizdeki dünür manasında “kuda” diye hitap ederler. Türkmenler yemekten önce ve sonra sofraya bir kap getirerek insanların ellerini yıkatırlar. Nişan günü yemek yendikten sonra kız tarafı damadın elini, bundan sonra kız evine eli dolu gelsin diye yıkatmazlar. Nişanlılık döneminde kızın babası ve damat adayı birbirine asla görünmez. Kızın babası damadı yalnızca düğünde görür. Damat nişanlılık döneminde, kızın evinin olduğu yoldan bile geçemez.

Erkek tarafı ilk bayramda kız tarafına toy haytlığı denilen bohça götürür. Bohçanın içine yemekler ve hediyeler konur. Yine düğüne dokuz gün kala erkek tarafı, kız tarafına hediye gönderir. Mezar-ı Şerif ve civarında yaşayan Türkmenler genellikle düğüne üç gün kala kız tarafına hediye olarak odun getirir. Bu geleneğe de odun toyu denilir.

Düğüne iki gün ya da bir gün kala köyce toy yapılır. Bu toy ismini köyce denilen bir yemekten almıştır. Köyce toyunda misafirlere, kaynatılmış kemik suyunun üzerine ayran dökülerek hazırlanan bir tür yemek servis edilir. Bu toy yapılırken aynı zamanda kına merasimi de yapılır. Gelinle birlikte 7 erkeğin de avuç içine kına sürülür.

 Düğüne bir gün kala çelpek denilen bir ekmek yapılır ve dağıtılır. Bu toya da çelpek toy denir. Düğünden iki gün önce küyev “damat” arkadaşlarıyla toplanır ve eğlenir. Her Türkmen kızı düğün günü kecebeye “deveye” binmek ister, fakat bu gelenek bazı bölgelerde yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Kecebenin üzerine gelinin yanına küçük bir kız ya da gelinin yengesi bindirilir. Devenin boynuna ve ayaklarına çıngırak takılır, örtüler serilir. Düğün günü ak öye “beyaz çadır” pahalı halılar serilir, yağlık ve bezler asılır. Çadıra serilen halılara çuval adı verilir. Düğünde çadırın içine paralar asılır. Bu paralarla gül, kalp gibi şekiller yapılır.

Bütün düğünlerin değişmez yemeği pilav, işliki “etli ekmek” ve etten yapılan çorbadır. Düğünde tokkuz gatlama denilen bir ekmek yapılır. Bu toya tokkuz gatlama toyu denir. Erkek tarafı hediyelerle birlikte gatlama denilen ekmeği ve yemekleri kız evine götürür. Düğünün ikinci günü daha coşkulu geçer. Erkeğin evinde ertesi gün koyun kesilir, gatlama pişirilir, pilav yapılır.

Düğün günü altın gabak “altın kabak” denilen bir yarışma yapılır. Uzun bir değneğin üzerine kabak takılır ve bu kabağa ateş edilir. Bu oyunun eskiden atlarla oynanan hatta destanlarda geçen bir oyun olduğu söylenir. Düğünlerde yağlık bükdi oyunu denilen bir oyun oynanır. Gelin, erkek evine geldiğinde evin giriş kapısının üstünden iki kişi ipin ucuna bağlanmış yağlığı “atkıyı” aşağı doğru sarkıtır. İnsanlar zıplayarak içine para ya da altın konulmuş olan bu yağlığı almaya çalışır. Düğün günü nikahı molla kıyar. Nikah kıyma törenine gökbörü toyu denir.

Düğünün sonunda kız evinden gelin almaya gelenlere gelini vermek istemezler. Gelin bir odaya kilitlenir. Damadın yengesi gelerek gelini ister. Kız tarafı nazlanır ve gelini vermek istemez. Uzun uğraşlardan sonra gelin halının üzerine oturur. Halının bir ucundan kadınlar diğer ucundan da erkekler çekiştirir. Kız tarafına hediye verilerek bu çekişme sonlandırılmaya çalışılır. Sonunda kız tarafına bir miktar para ya da hediye verilerek gelin evden çıkarılır. Erkek tarafı gelini evden götürürken kız tarafının yakınları, erkek tarafının üzerine, deveye ya da arabalarına toprak ve çamur parçaları atar. Kızın aklı eski evinde kalmasın diye erkek tarafı, kız tarafının evinden kimsenin haberi olmadan kıymetsiz bir eşya alıp kızın yaşayacağı yeni eve götürür. Gelin odasına girdiğinde evin bereketinin artması için gelinin ardından un serpilir. Bu gelenekler geçmişten beri hiç bozulmadan günümüzde de yaşatılmaktadır.

Düğün bittikten birkaç gün sonra gelin kız, erkeğin yengeleri tarafından kendi evlerine götürülür. Bu toya yenge gaytma toyu “yenge gönderme” denir. İkinci günde bayanlar arasında baş salma toyu “selam verme” yapılır. Geline baş denilen uzun bir şapka giydirilir. Şapka gümüş ve altınla doludur. Düğünden sonra gelin, kadınlarla birlikte akrabaları ziyarete gider. Gelin büyüklerin önünde başını üç kere indirip kaldırarak, büyüklere selam verir. Buna gelin salamı “gelin selamı” denir. Bu selamın sonunda, geline hediye olarak para ya da altın verilir. Düğünden sonra küyev çagılık “damat daveti” yapılır. Bu daveti kızın babası yapar. Damat eve davet edilip, damada don “kıyafet” giydirilir. Gelinin babası damadı ilk kez damada kıyafet giydirirken görür.

8. Çocuklarla İlgili Âdetler

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 

Hamile Türkmen kadın çocuk doğmadan önce kırk ayrı evden un, yağ, şeker toplayıp bu malzemelerden helva yapıp 40 ayrı eve dağıtır. 40 ayrı eve helva dağıtılmasının sebebi çocuğun ileride rızkının artacağına inanılmasıdır. Türkmen kadınları hastanede, hastane olmayan yerlerde ise evde doğum yapar. Doğum yaptıran ebeye kuvek ana derler. Çocuğun göbeğini kesen kadına göbek mama derler. Çocuk dünyaya getirilip temizlendikten sonra, çocuğun kulağına üç kez ezan okuduktan sonra çocuğa konulan isim üç kez okunur. Çocuk doğduğunda üzerine mısır taneleri atılır. Eğer birinin erkek çocuğu olursa çocuk doğduktan altı gün sonra çocuğun babası şeb-i şeş toyu “altıncı gece” yapar.

Çocuğa ad verme işini çocuğun dedesi ya da mollalar yapar. Çocuğun kulağına ezan okunduktan sonra, çocuğun adı üç kez söylenir. Çocuk kırkı çıkana kadar kimseye gösterilmez. Hamile kadın ise üç gün kimseye gösterilmez. Kadın doğumla birlikte tüm günahlarından arınmıştır. Çocuğun halaları ya da yengesi çocuğu kırkından önce görmek istediklerinde önce çocuk dışarı çıkarılır, kadınlar eve girdikten sonra çocuk geri eve alınır. Çocuk doğduktan kırk gün sonra çille toyu “kırk toyu” yapılır. Çocuğun kırkında misafirlere çelpek, kuruyemiş, şeker gibi yiyecekler ikram edilir ve dua edilir. Türkmenler genellikle ilk çocuklarının erkek olmasını ister. Çocuk kız olursa bundan sonraki çocuk erkek olsun diye kız çocuğuna erkek kıyafeti giydirilir.

Sünnet olan çocuklara koç boldu denir. Çocuğun ilk çıkan saçını dayısı keser. Buna gulpak toyu “saç toyu” adı verilir. Çocuğun başının önünde ya da arkasında bir miktar saç bırakılır. Bu saça gulpak denir. Çocuk ilk adımını attığında çocuğun annesi, anneannesi ya da babaannesi adım çörek denilen küçük yuvarlak ekmekler yapar. Çocuğun çabuk yürümesi için bu ekmekler, çocuk yürürken bacaklarının arasından yuvarlanır. Çocuğun dişi çıktığında diş toyu yapılır. Çocuğun ilk kez dişi çıktığında çocuğun dişleri çabuk çıksın diye evde mısır patlatılır ve patlatılan bu mısırlar çocuğun üzerine atılır. Bu geleneğe de diş patrak toyu denir. Bazı Türkmenler adım ve diş toyunu birlikte yapar.

Türkmenistan Türklerinin yaptığı adım çörek, saç, diş, ad verme, kırk kutlaması toylarının birçok yönden Afganistan Türkmenlerinin toylarına benzer olduğu görülür (Penciyev, 2002: 265 - 266).

 9. Oyunlar

 9.1. Çocuk Oyunları

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

 9.1.1. Tıllapittik Oyunu

 Bu oyun on ya da on iki çocuk arasında oynanır. Çocuklar iki eşit gruba ayrılır. Çocuklardan birinin gözü kapatılır. Karşı taraftan bir çocuk, gözü kapatılan çocuğun alnına “Pit!” diyerek hafifçe vurur. Çocuk alnına vuran kişiyi tanırsa karşı gruptan bir çocuk alır. Oyun karşı tarafın bütün çocuklarını alana kadar devam eder.

 9.1.2. Akderek - Gökderek Oyunu

Öncelikle çocuklar iki gruba ayrılır. Birinci grup ak derek, ikinci grup aman derektir. Oyuncu sayısının en az 7 - 8 kişi olması gerekir, eğer altı kişiden az olursa oyun oynanamaz. Oyuncu sayısı ne kadar fazla olursa oyun da o kadar eğlenceli olur. Oyuncular iki gruba ayrıldıktan sonra, iki grup birbirlerinden 10 - 15 metre uzaklaşır. Grup üyeleri sıkıca birbirlerinin ellerinden tutarlar. Birinci grup ak derek, ikinci grup gök derektir. Bu oyuna öncelikle kendine ait olan “ak derek” nağmesi söylenerek başlanır:

 A grubu: Ak derek

B grubu: Gök derek

 A grubu: Bizden size kim gerek?

 B grubu: Sayrap duran dil gerek. “Ötüp duran dil gerek”

A grubu: Diliň haysısı gerek. “Dilin hangisi gerek”

B grubu: ..... diyon han gerek. “…… denen delikanlı gerek”

 Adı söylenen çocuk elleri bağlı olan grubun üzerine koşarak çocukların kenetlenmiş ellerini çözmeye çalışır. Eğer çocuk kenetlenmiş olan elleri çözerse, kendi takımına karşı takımdan bir oyuncu alır. Elleri çözmeyi başaramazsa çocuk karşı tarafın safına geçer. Oyun karşı tarafın çocuklarını, kendi tarafına alana kadar devam eder.

9.1.3. Aşık Oyunu

Aşık oyunu, Afganistan’da yavaş yavaş unutulan ve pek az kimsenin bildiği bir oyundur. Bu oyunu genellikle erkek çocuklar oynar. Yuvarlak bir şekil çizilerek, bunun içerisine koyunun ayak bileğinden yapılmış aşık kemiği konur. Aşık kemikleri yanyana dizilir. Çocuk içine kurşun doldurulmuş bir aşıkla dizilmiş aşıkları vurup aşıkları dışarı çıkarmaya çalışır

9.1.4. Galpakdepdi “Kalpak Tepme” Oyunu

 Bu oyun genellikle düğünlerde ya da bayramlarda oynanır. Bahçenin yüksekçe bir yerine çocukların ulaşamayacağı bir yere şapka asılır. Çocuklar koşarak ayaklarıyla şapkanın konulduğu yüksek yere tırmanarak, duvara asılmış olan şapkayı düşürmeye çalışır. Şapkayı düşüren çocuğa hediye verilir. Galpakdepdi oyunun bir benzeri Türkmenistanda yaglıga tovusmak “yazmaya zıplamak” oyunudur. Yetişkinler ya da erkek çocuklar yukarı bir yere bağlanan yazmayı “eşarp, örtü” zıplayararak almaya alıştıkları bir oyundur. Bu oyunu Türkmenistan Türkmenlerinin geçmişten beri süregelen oynadıkları millî bir oyundur (Baratova, 2015: 145).

 9.2. Yetişkin Oyunları

9.2.1. Oğlak ya da Keçi Oyunu “Buzkaşi”

Buzkaşi eskiden beri Türkler ve Moğollar arasında oynanan bir oyun olarak bilinir. Buzkaşi Afganistan’da Özbekler, Türkmenler, Hazaralar, Tacikler, Peştunlar, Kazaklar arasında da oynanır. Oğlak oyunu millî bayramlarda ya da düğünlerde oynanır. Oğlak oyunu için özel buzkaşi atları kullanılır. Atlılar on ikişer kişilik iki gruba ayrılır. Atların üstündeki oyunculara çapandar ya da çapandaz denilir. Bu oyunda 30 ya da 40 yaşın üstü erkekler çok ustadır. Bu oyunlarda genellikle dağ keçisi kullanılır. Oyundan iki gün önce hayvanın başı kesilerek iki gün boyunca sertleşmesi için soğuk suda bekletilir. Oyuncular iki gruba ayrılır. İki ayrı grup aynı anda ayrı bölgelerden hareket ederek sahanın bir ucundaki başlangıç bölgesinden attan inmeden, yerdeki hayvan alınarak hiç düşürmeden, sahanın diğer ucunda bayrak dikilmiş alanın etrafından dönerek varış alanında helal çizgisi adı verilen yuvarlak bir alana bırakılmaya çalışılır. Hayvan, bitiş alanına bırakılmaya çalışılırken diğer oyuncular da hayvanı taşıyan atlıyı engellemeye çalışır. Hayvanın helal çizgisinin dışına düşmemesi gerekir. Oyun ortalama üç ya da dört saat sürer.

10. Ramazan ve Kurban Bayramı

Türkmenler Ramazan ve Kurban Bayramlarında birbirini ziyaret ederler. Türkmenler misafir odalarına üç gün boyunca sofra sererek, birbirlerine kuruyemiş, şeker ve yeşil çay ikram ederler. Kurban Bayramında kurbanlar kesilir, kurban etlerinden etli çorba yapılarak misafirlere ikram edilir. İnsanlar birbirlerine haytlık “bayramlık hediye” verir.

 11. Fıkralar “Şorta Sözler”

 Türkmenler arasında Ependinin “Nasreddin Hoca”, Mıralı Soltan Söyün, Kemine, Keymir Kör, Aldar Köse’nin ağzından anlatılan şorta sözler “fıkralar” oldukça meşhurdur (Kılıç, 1996: 121). Afganistan Türkmenleri Nasreddin Hocayı; Efendi, Ependi ya da Hoca Nasreddin olarak adlandırır. Afganistan Türkmenleri gencinden yaşlısına Efendi fıkralarını ezbere bilir. Aldar Köse ise çok az tanınmaktadır.

Nasreddin Hoca fıkraları Türkmenistan Türkmenleri tarafından anlatılan fıkralarla benzerlik göstermektedir. Afganistan Türkmenlerinden derlenen bir Nasreddin Hoca fıkrasıyla Türkmenistan’da anlatılan benzeriyle karşılaştırıldığında fıkranın şöyle olduğu görülür: Günlerden bir gün efendinin komşusu bir yere gitmek için efendiden eşeğini ister. Efendi eşeğini vermek istemez. Eşeğim evde yok der. O sırada ahırda bulunan eşek anırmaya başlar. Bunun üzerine adam, “Neden yalan söylüyorsun? İşte! Eşeğin sesi geliyor.” der. Efendi bu söze hiddetlenir: “Bana mı inanıyorsun, eşeğe mi? Eğer onun sesine inanıyorsan var onun sesine bin git.” der (Çınar, 2004: 189).

Aynı fıkra Afganistan Türkmenleri arasında da şöyle anlatılır: Adamın biri değirmene arpa götüreceğim diyip hocadan eşeğini ister. Hoca, “Eşeği veririm ama eşeğin bazı şartları var.” der. Hoca “Eşeğe üç öğün arpa ve suyunu vereceksin.” der. Köylü bu şartları kabul eder. Köylü hocadan eşeğini tekrar ister. Hoca da “Eşek bana istediklerini yapmadığını söyledi.” der. Köylü “Eşeğin yalan söylüyor.” der. Hoca “Eşeğe gidip gitmemek istemediğini bir sorayım.” der. Hoca adama “Eşek gitmek istemiyormuş.” der. Eşek o anda anırmaya başlar. Hoca da “Seni mi dinleyeceğim eşeği mi?” diyerek köylüyü başından savar.

Afganistan Türkmenleri ile ilgili görsel sonucu

Sonuç

Afganistan geçmişten beri birçok Türk kavmine ev sahipliği yapmıştır. Bugün, Afganistan’da azımsanmayacak sayıda bir Türk nüfusu yaşamaktadır. Afganistan Türkmenlerinin dilleri ve kültürleri tarih boyunca asimilasyon politikaları sonucu unutturulmaya, yok edilmeye çalışılmıştır.

Afganistan Türkmenleriyle ilgili geçmişten beri birçok çalışma yapılmış, onların hangi boylara mensup olduğu veya nerelerde yaşadıklarıyla ilgili sağlıklı bilgiler verilmediği görülmüştür.

Afganistan Türkmenlerinin dilleri ve kültürlerini yaşatma konusunda oldukça muhafazakâr davrandıkları fakat köylerde yaşayan Türkmenlerin Türkmen kültürünü maddî yetersizlikler veya Taliban basıkısı yüzünden yaşatamadıkları tespit edilmiştir.

 Siyasi ve dinî baskılar sosyal hayatla birlikte kültür alanına da nüfuz etmiş, geçmişten gelen bazı gelenek ve göreneklerin (düğün eğlenceleri gibi) yaşatılamadığı tespit edilmiştir. Tüm güçlüklere rağmen Türkmenler atalarından öğrendikleri düğün, doğum, sünnet gibi merasimleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Türkmenistan Türkmenlerinin bazı âdetlerinin (saç, peygamber, sünnet toyu gibi) Afganistan Türkmen adetleriyle benzer olduğu görülmüştür.

Kaynaklar

 ŞAHİN, S. (2016). Afganistan’daki Türkmen Varlığı ve Kültürü Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1144-1160.

ABDÜLHAMİTOĞLU, N. (1982). Afganistan Türkleri. Türk Kültürü, 229, 413 - 422. Ankara.

AZMUN, Y. (1966). Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında. Reşit Rahmeti Arat İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 32 - 83, İstanbul.

BARATOVA, M (2015). Türkmenistan’ın Millî Çocuk Oyunları. I. Uluslararası Çocuk Oyunları Kurultayı Bildiri Kitabı. 14 - 17 Mayıs Eskişehir, 140 - 151, Ankara: Pegem Akademi.

BARLAS, K. (1994). Afganistan Türklerinin Dünü ve Bugünü. Türk Kültürü, 371, 129 - 139.

GELDİYEV, G. (2001). Türkmenlerde Düğün Türküleri Geleneği. Türksoy, 1(2), 1 - 7.

JARRING, G. (1939). On The Dıstrıbutıon Of Turk Trıbes In Afghanıstan. Lunds Unıverıtets Arsskrıft. N. F. Avd. 1. Bd 35. Nr 4.

 KALAFAT, Y. (2000). Türk Dünyası Karşılaştırmalı Halk İnançları. Ankara: Asam Yayınları, Grafiker Ofset.

KILIÇ, M. (1996). Türkmen Folklorı. Bursa: Özkan Matbaacılık.

MERÇİL, E. (1979). Afganistan Türkleri. Türk Kültürü, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

 NECEF, E. N. ve Berdiyev A. A. (2003). Hazar Ötesi Türkmenleri. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

OĞUZ, E. S. (2011).Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2), 123 - 139.

 ÖZTÜRK, R. (2009). Afganistan Türkmenlerinin Ferhengi Encümeni ve Güneş Dergisi. Turkish Studies, 4(3), 1805 - 1818.

ÖZTÜRK, R. (2010).Afganistanlı Türkmen Şairleri Antolojisi. Konya: Çizgi Kitabevi.

PENCİYEV, M. ve SULTANOVA, A. (2002). Lebap (Çarçov) Türkmenlerinde Düğün Adetleri. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 14, 265 - 272.

SARAY, M. (1987). Afganistan ve Türkler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi..(1987a). Dünden Bugüne Afganistan. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

SELİM, Y. (2004). Afganistan ve Dostum. Ankara: ATO Yayınları.

TOGAN, A. Z. Velidî (1981). Umumî Türk Tarihine Giriş. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. YAGMUROV, A. (1993). Turkmenı Afganıstana. Turkmenı Zarubecnogo Vostoka, Sayfa: 101 - 136, Aşgabat.

Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı: Afganistan Türkmenleri.